V oblasti mediální gramotnosti chceme být vaším partnerem.

Vyberte si z nabízených seminářů, které vám v mediální problematice pomohou:

 

Seminář #1: Život s médii

mediagram_tedxbrno

Anotace: Seminář zaměřený na kritické čtení mediálních obsahů. Představí různé formy mediálních obsahů, na nichž ukáže možné manipulace či zkreslení. Věnuje se podobám ovlivňování obsahu vlastnickou strukturou, inzerenty či autocenzurou. Ukáže různé tváře titulků, formy skryté manipulace, stylistické podoby, atd. Účastník semináře pochopí jak vnímat různá mediální sdělení v kontextu s celým spektrem možných ovlivňujících faktorů, od vlastnictví, přes způsoby financování až k prezentační formě odpovídající cílovým skupinám.

Lektor: Bedřich Musil

Délka trvání: 4 hodiny

více informací o tomto semináři

 

Seminář #2: Mediální gramotnost jako zásadní kompetence pro 21. století

mediagram_tedxbrno

Anotace: Seminář zaměřený na roli mediální gramotnosti v dnešním světě. Vybudování této kompetence a orientace v problematice médií je v dnešní době zcela zásadní pro pochopení zprostředkované podobě světa a událostí, které ho utváří. Seminář obsahuje nejen seznámení se základními aspekty, které mediální gramotnost utvářejí, ale zaměřuje se též na nástroje, kterými ji zvyšovat jak u v procesu sebevzdělávání, tak při zprostředkování dalším osobám.

Lektor: Bedřich Musil

Délka trvání: 4 hodiny

více informací o tomto semináři

Seminář #3: Nová média a staré návyky

mediagram_tedxbrno

Anotace: Seminář zaměřený na roli a postavení nových médií, osud těch tradičních a možnou budoucnost obou. Úskalí pohybu v prostoru nových médií, zóny pro zvýšenou ostražitost a rostoucí požadavky na připravenost uživatelů. Velkou pozornost věnuje zejména fenoménu sociálních médií, občanské žurnalistice a jejich vztahu k uživatelům. Na konkrétních příkladech ukazuje nová média jako příležitost pro nové formy mediální komunikace i rizikové prostředí pro nepřipravené konzumenty. Věnuje se též možnému využití nových médií pro marketingovou komunikaci.

Lektor: Bedřich Musil

Délka trvání: 4 hodiny

více informací o tomto semináři

Naši lektoři

mediagram_beda

Bedřich Musil

Většinu svého profesního života jsem zasvětil médiím a marketingu. Jsem absolventem mediální komunikace a sociologie na Fakultě sociálních studií a informačních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Stál jsem u zrodu regionální stanice Rádio Vysočina, kterou jsem programově vedl v jejích začátcích a do níž jsem se po několikaleté mezietapě v reklamních a produkčních agenturách zase vrátil. Dá se tedy hovořit o dvaceti letech práce v jedné z nejúspěšnějších regionálních stanic v České republice. Jsem rád a hrdý na to, že jsem tvůrce jejího programu a leaderem skvělého týmu, kterým disponuje. Ruku v ruce s kreativní tvorbou, prezentacemi, strategií, projekty a vedením lidí jde i práce v oblasti empirické sociologie, analýzy dat, tvorby výzkumných projektů i realizace vlastních šetření. Nezanedbávám ani poradenství, konzultantskou činnost a tvorbu pro klienty, v oblastech marketingové komunikace, mediální strategie a podobně.

S postupem času se stále intenzivněji věnuji vzdělávání a mediální gramotnosti. Vybudoval jsem s kolegy metodický web pro učitele středních škol, který jim pomáhá s přípravou na výuku průřezového tématu „mediální výchova”. Doplněním jsou doprovodné semináře a to jak pro učitele, tak i studenty. Jsem přesvědčen, že mediální gramotnost je v dnešní době jednou ze stěžejních kompetencí každého člověka. Podstatné je pro mě dávat věcem smysl.

mediagram_radim

Radim Chalupník

Po střední škole jsem se rozhodl pro studium na Masarykově univerzitě. Přestěhoval jsem se do Brna, v roce 2012 jsem dokončil obor Teorie interaktivních médií a v roce 2015 jsem získal magisterský titul na KISKu (Kabinet informačních studií a knihovnictví na FF MUNI). Během magisterského studia jsem absolvoval studijní profilaci zaměřenou na využití technologií ve vzdělávání a design vzdělávacího procesu.

Jsem zakladatelem společnosti RK Craft, s.r.o., kde se realizuji při navrhování a výrobě reklamních předmětů. Zajímám se mimo jiné o grafický design, User Experience, Human-Computer Interaction. A právě tyto záliby jdou ruku v ruce s vystudovanými obory. Všechno to do sebe zapadá. Rád propojuji vzdělávání s novými technologiemi a zaměřuji se především na vzdělávání v rámci moderních didaktických paradigmat a nezbytné zvyšování především těch gramotností, jež jsou nepostradatelné pro život v 21. století.

mediagram_pavla

Pavlína Mazáčová

Po studiu češtiny a latiny na Filozofické fakultě MU v Brně jsem svou lásku ke klasické filologii završila doktorátem. Poté jsem zakotvila ve školství, protože učit bylo pro mě vždy smysluplné a radostné poslání. Skoro deset let jsem strávila na uměleckém gymnáziu, kde jsem si vyzkoušela různé pedagogické výzvy včetně té ředitelské. Zvědavost po jiných profesních obzorech a možnostech vzdělávat mladé lidi mě přivedla na KISK, nejprve do projektu Centrum informačního vzdělávání, nyní do projektu INTERES.

Zajímají mě lidi (moji nejbližší i ti vzdálenější), knížky, trendy vzdělávání v informační společnosti, stará i současná čeština, mám ráda toulky přírodou pěšky i na kole, poznávání nových věcí a dobré vztahy.

 

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2019