V oblasti mediální gramotnosti chceme být vaším partnerem.

Vyberte si z nabízených seminářů, které vám v mediální problematice pomohou:

 

Seminář #1: Práce s informacemi v postfaktické době

mediagram_tedxbrno

Anotace: Seminář zaměřený na kritické čtení mediálních obsahů. Představí různé formy mediálních obsahů, na nichž ukáže možné manipulace či zkreslení. Věnuje se podobám ovlivňování obsahu, dezinformacím i propagandě. Ukáže různé tváře titulků, formy skryté manipulace, stylistické podoby, atd. Účastník semináře pochopí jak vnímat různá mediální sdělení v kontextu s celým spektrem možných ovlivňujících faktorů, od vlastnictví, přes způsoby financování až k prezentační formě odpovídající cílovým skupinám.

Lektor: Bedřich Musil

Délka trvání: 2 – 4 hodiny (dle požadavku na rozsah)

více informací o tomto semináři

 

Seminář #2: Mediální gramotnost jako zásadní kompetence pro 21. století

mediagram_tedxbrno

Anotace: Seminář zaměřený na roli mediální gramotnosti v dnešním světě. Vybudování této kompetence a orientace v problematice médií je v dnešní době zcela zásadní pro pochopení zprostředkované podoby světa a událostí, které ho utváří. Seminář obsahuje nejen seznámení se základními aspekty, které mediální gramotnost utvářejí, ale zaměřuje se též na nástroje, kterými ji zvyšovat jak u v procesu sebevzdělávání, tak při zprostředkování dalším osobám.

Lektor: Bedřich Musil

Délka trvání: 2 – 4 hodiny (dle požadavku na rozsah)

více informací o tomto semináři

Seminář #3: Nová média a staré návyky

mediagram_tedxbrno

Anotace: Seminář zaměřený na roli a postavení nových médií, osud těch tradičních a možnou budoucnost obou. Úskalí pohybu v prostoru nových médií, zóny pro zvýšenou ostražitost a rostoucí požadavky na připravenost uživatelů. Velkou pozornost věnuje zejména fenoménu sociálních médií, občanské žurnalistice a jejich vztahu k uživatelům. Na konkrétních příkladech ukazuje nová média jako příležitost pro nové formy mediální komunikace i rizikové prostředí pro nepřipravené konzumenty. Věnuje se též možnému využití nových médií pro marketingovou komunikaci.

Lektor: Bedřich Musil

Délka trvání: 4 hodiny

více informací o tomto semináři

Naši lektoři

mediagram_beda

Bedřich Musil

Většinu svého profesního života jsem zasvětil médiím a marketingu. Jsem absolventem mediální komunikace a sociologie na Fakultě sociálních studií a informačních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Stál jsem u zrodu regionální stanice Rádio Vysočina, kterou jsem programově vedl v jejích začátcích a do níž jsem se po několikaleté mezietapě v reklamních a produkčních agenturách zase vrátil. Dá se tedy hovořit o dvaceti letech práce v jedné z nejúspěšnějších regionálních stanic v České republice. Jsem rád a hrdý na to, že jsem tvůrce jejího programu a leaderem skvělého týmu, kterým disponuje. Ruku v ruce s kreativní tvorbou, prezentacemi, strategií, projekty a vedením lidí jde i práce v oblasti empirické sociologie, analýzy dat, tvorby výzkumných projektů i realizace vlastních šetření. Nezanedbávám ani poradenství, konzultantskou činnost a tvorbu pro klienty, v oblastech marketingové komunikace, mediální strategie a podobně.

S postupem času se stále intenzivněji věnuji vzdělávání a mediální gramotnosti. Vybudoval jsem s kolegy metodický web pro učitele středních škol, který jim pomáhá s přípravou na výuku průřezového tématu „mediální výchova”. Doplněním jsou doprovodné semináře a to jak pro učitele, tak i studenty. Jsem přesvědčen, že mediální gramotnost je v dnešní době jednou ze stěžejních kompetencí každého člověka. Podstatné je pro mě dávat věcem smysl.

mediagram_radim

Radim Chalupník

Po střední škole jsem se rozhodl pro studium na Masarykově univerzitě. Přestěhoval jsem se do Brna, v roce 2012 jsem dokončil obor Teorie interaktivních médií a v roce 2015 jsem získal magisterský titul na KISKu (Kabinet informačních studií a knihovnictví na FF MUNI). Během magisterského studia jsem absolvoval studijní profilaci zaměřenou na využití technologií ve vzdělávání a design vzdělávacího procesu.

Jsem zakladatelem společnosti RK Craft, s.r.o., kde se realizuji při navrhování a výrobě reklamních předmětů. Zajímám se mimo jiné o grafický design, User Experience, Human-Computer Interaction. A právě tyto záliby jdou ruku v ruce s vystudovanými obory. Všechno to do sebe zapadá. Rád propojuji vzdělávání s novými technologiemi a zaměřuji se především na vzdělávání v rámci moderních didaktických paradigmat a nezbytné zvyšování především těch gramotností, jež jsou nepostradatelné pro život v 21. století.

mediagram_pavla

Pavlína Mazáčová

Po studiu češtiny a latiny na Filozofické fakultě MU v Brně jsem svou lásku ke klasické filologii završila doktorátem. Poté jsem zakotvila ve školství, protože učit bylo pro mě vždy smysluplné a radostné poslání. Skoro deset let jsem strávila na uměleckém gymnáziu, kde jsem si vyzkoušela různé pedagogické výzvy včetně té ředitelské. Zvědavost po jiných profesních obzorech a možnostech vzdělávat mladé lidi mě přivedla na KISK, nejprve do projektu Centrum informačního vzdělávání, nyní do projektu INTERES.

Zajímají mě lidi (moji nejbližší i ti vzdálenější), knížky, trendy vzdělávání v informační společnosti, stará i současná čeština, mám ráda toulky přírodou pěšky i na kole, poznávání nových věcí a dobré vztahy.

 

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024