Speciální právní normy:

zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon);

zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon);

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů;

zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), který nahradil zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů;

zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání;

zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi;

zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase;

 

 

VÝZNAMOVÝ SLOVNÍK


 

AdMonitoring

AdMonitoring je projekt (spadající pod SPIR – Sdružení pro internetovou reklamu), který monitoruje reklamní aktivity na českém internetu. Monitoruje reklamní výkony plošné reklamy (zejména textovou, obrázkovou, flashovou a kombinovanou).

AdMonitoring umožňuje jak odhadovat reklamní investice vložené do jednotlivých kampaní, tak sledovat použitou kreativitu.

 

Afinita

Afinita, TAI, Target Affinity Index, vhodnost.

Afinita je index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče (magazínu, TV pořadu) pro cílovou skupinu, pro kampaň. Charakterizuje, jak konkrétní cílová skupina sleduje dané médium ve srovnání s obecnou populací (obvykle dospělí 15+ nebo dospělí 12+). Počítá se jako sledovanost média v konkrétní cílové skupině děleno sledovaností v populaci. Tedy TRPs/GRPs v daném médiu.

Čím vyšší afinita, tím je médium vhodnější pro oslovení konkrétní cílové skupiny. Obvykle afinita vyšší než jedna znamená, že médium je vhodné pro použití v kampani (cílová skupina ho sleduje relativně více než populace).

Příklad:
Deník Sport čte v populaci 3,4 % lidí (mužů i žen) ve věku 12 a více let.
Mezi muži ve věku 12 a více let najdeme 6,5 % mužů, kteří četli poslední vydání Sportu.
Afinita deníku Sport v cílové skupině muži 12+ je rovna 6,5 % / 3,4 % = 1,9. Muži čtou deník Sport relativně více než populace.

Praktická a důležitá poznámka: Ne vždy je možné dosáhnout afinity vyšší než jedna. Například teenageři obecně televizi moc nesledují, a tak afinita TV stanic v mladších cílových skupinách stěží dosáhne hodnoty 1,00. I přesto může mít televizní kampaň smysl – pro svůj široký zásah.

 

ATS relative

ATS relative – průměrná doba trávená u konkrétního média (televize, rádia, internetu…) těmi diváky, kteří dané médium alespoň někdy sledovali, zapnuli. Nezapočítává se tedy (narozdíl od ATS) ta část cílové skupiny, která dané médium vůbec nesleduje.

 

Ambient(ní) média

V mediálním žargonu znamená nestandardní, netradiční nebo ad-hoc média, která jsou a působí mimo domovy cílové skupiny (out-of-home).

Ambientní média dokáží velmi dobře přílákat pozornost, vzbudit zvědavost, vzbudit „buzz“ okolo značky.

Příklad: Nuselský most obalený na červeno, reklama tištěná na účtu v supermarketu nebo na zadní straně vstupenek do kina, reklama umístěná na madlech nákupních vozíků nebo promítání obrazů na zdi a velké projekční plochy.

 

Analogové vysílání

Historicky původní způsob šíření televizního a rozhlasového signálu. Obraz i zvuk jsou přenášeny pomocí elektromagnetického vlnění. Informace o barvách a zvuku jsou vytvářeny modulací tohoto spojitého (analogového) signálu. Každá televizní nebo rozhlasová frekvence tak nese signál jedné stanice. Analogové vysílání je v současnosti nahrazováno digitálním vysíláním. V České republice bude analogové vysílání vypnuto ke konci roku 2011, kdy nastane tzv. analogová tma.

 

ATS – Average Time Spent

ATS – Average Time Spent. Průměrná doba trávená u konkrétního média (televize, rádia, internetu), udává se v sekundách. Ukazuje, kolik času trávili v průměru diváci /posluchači /návštěvníci ze zvolené cílové skupiny (např. D15+) sledováním určitého televizního pořadu, poslechem rádiové stanice nebo návštěvou internetové stránky.

 

Barter

Výměnný obchod. Zadavatel reklamy poskytuje za mediální prostor jako protihodnotu své zboží nebo služby.

Příklad: Když běží v televizi reklama na prací prášky, na nádvoří dotyčné televizní stanice přijede místo peněz náklaďák s půltunou pracích prostředků.

Podobně si média mohou navzájem poskytovat mediální prostor: pokud na TV Nova začíná nový pořad, je možné, že TV Nova uvede reklamu na deník Blesk a oplátkou v Blesku budou uveřejněny inzeráty na novou show TV Nova.

Pozor, nejedná se o tzv. autoinzerci!

 

Budget

Rozpočet kampaně.

Je důležité stanovit, zda se jedná o částku s DPH nebo bez DPH, což je obvyklejší.

 

Benchmark

Srovnávací hodnota určité veličiny. Měrná značka, etalon, úhelný kámen, podle kterého budeme srovnávat.

Příklad:
Loňské dosažené prodeje pro nás mohou sloužit jako benchmark pro příští rok. Pokud vstupujeme se značkou na nový trh a neznáme potřebný objem reklamních investic, investice konkurence nám poslouží jako benchmark.

 

Brand

Česky značka (míněno v obchodním kontextu).

Obsahuje v sobě název, logo, slogan a design spojený se značkou nebo specifickým produktem.

Značka je symbolické označení pro všechny informace spojené s produktem a slouží pro vytváření asociací a očekávání spojených s ním.

 

Brand awarness – znalost značky

Počet nebo procento osob z cílové skupiny, které ve výzkumu uvádí, že znají danou značku (společnost, produkt, službu, médium apod.) Rozlišujeme spontánní znalost a podpořenou znalost.

 

CAPI – Computer Assisted Personal Interviewing

Metoda sběru dat. Osobní dotazování za pomoci počítače.

Tazatel odpovědi respondenta ukládá přímo do notebooku nebo PDA. Výhodou této metody je rychlejší zpracování dat ve výzkumné agentuře, neboť zpravidla odpadá čtení papírových dotazníků a jejich kódování do PC.

 

CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing

Metoda sběru dat. Telefonické dotazování za pomoci počítače. Tazatel odpovědi respondenta dotazuje při telefonickém rozhovoru a data ukládá přímo PC, zpravidla v call centru.

Výhodou této metody je rychlejší zpracování dat ve výzkumné agentuře, neboť odpadá čtení papírových dotazníků a jejich kódování do PC. Zároveň je levnější než jiné výzkumné metody face to face, jelikož není nutné cestovat za respondenty. Nevýhodou je, že respondentovi CATI výzkumu není možno ukázat vizuální informace (loga, reklamy, apod.).

 

CAWI – Computer Assisted Web Interviewing

Metoda sběru dat. Dotazování na webovém formuláři.

Realizátor výzkumu vytvoří na internetu interaktivní webový dotazník, na který respondent odpovídá sám za pomoci své klávesnice a myši. Tato metoda umožňuje zobrazit obrázky, grafiku, balení, packshoty, ale i přehrát TV nebo rozhlasový reklamní spot. Dotazník umožňuje různé přetahování objektů na stránkách, hry a další interakci, samozřejmostí je také možné slovní hodnocení respondenta. Při použití Flash technologie je dotazník velmi graficky zdařilé, interaktivní a respondenty baví, neobtěžuje.

Díky tomu CAWI spojuje výhody kvalitativního i kvantitativního výzkumu a představuje tak novou dimenzi ve výzkumných metodách. Odpovědi jsou zaznamenány v elektronické podobě, což umožňuje jejich rychlé a efektivní zpracování.

Rekrutace respondentů probíhá buď bannerem, pop-up oknem, nebo cíleným e-mailem. Vybraným uživatelům je doručen e-mail s odkazem na stránky s dotazníkem, nebo se tento odkaz uplatní při kliknutí na rekrutační banner nebo pop-up okno se žádostí o spolupráci ve výzkumu.

 

Cílová skupina

Cílová skupina je definovaná skupina lidí, kterou se komunikační kampaní snažíme zasáhnout.

Anglicky: Target Group, Target Audience

Příklady:

A15+ Všichni lidé starší 15 let (anglicky A15+ pro All 15+)
HW 18-54 Hospodyně ve věku 18 až 54 let (Housewives 18-54)
M 30-65 SŠ+ Muži 30-65 let se středním a vyšším vzděláním

Mimo demografické proměnné je vhodné popis CS doplnit i o lifestylové, spotřební nebo psychologické popisy, které umožňují cílovou skupinu lépe pochopit a účinněji oslovit.

 

Copywriter

Copywriter – osoba mající na starosti psaní (skládání) textů. Zodpovídá za obsahovou, stylistickou a emotivní stránku textu reklamy. Kromě klasických textů reklamy se využívá i při psaní PR článků nebo Search Marketingu.

 

Cross Promotion

Cross Promotion je vzájemná marketingová podpora dvou a více produktů (služeb).

 

Crowdsourcing

Doslova „dav-zdroj“, kde zdrojem je dav. Pokud potřebujete pomoc, odpověď na svoje otázky, oslovíte přímo cílovou skupinu. Myšlenkou v pozadí je „víc hlav, víc ví“ podle knihy „The Wisdom Of Crowds“ (James Sirowiecki).

Obvykle oslovíte (rekrutujete) tvořivý, přemýšlivý vzorek lidí z cílové skupiny a s nimi potom komunikujete – ať už online, nebo face to face. Podle toho, co požadujete, můžete crowdsourcing pokládat za metodu výzkumu, metodu tvoření reklamních strategií nebo třeba metodu kreativního myšlení (něco jako brainstorming).

 

Claim

Slogan, jenž bývá připojen k logu či logotypu firmy.

Např.
Today, tomorow, Toyota!
Just do it! (Nike)

 

Daily Reach

Denní zásah neboli denní reach. Tento termín se používá hlavně v oblasti rozhlasové, ale i televizní reklamy a znamená zásah média nebo kampaně za jeden den.

Důležitý je zejména při sledování poslechovosti rozhlasových stanic. Svou oblíbenou rozhlasovou stanici si totiž zpravidla nepouštíte každý den. Pro posouzení poslechovosti
rozhlasových stanic je tedy potřeba znát jak Weekly Reach (týdenní zásah – poslechovost v posledních sedmi dnech), tak Daily Reach (poslechovost včera).

Pojem denního zásahu, Daily Reach 6 %, znamená, že:

Rádio – danou rozhlasovou stanici naladilo 6 % cílové skupiny alespoň na pět minut v daném dni (5 min nepřetržitě).

TV – danou TV stanici sledovalo 6 % cílové skupiny alespoň tři minuty v týdnu (3 min nepřetržitě).

Kampaně – z dané kampaně zaznamenalo 6 % cílové skupiny alespoň jeden spot za týden.

 

Demografie

V obecném významu je demografie věda, která zkoumá proces reprodukce lidské populace.

V reklamním žargonu demografie popisuje strukturu populace nebo cílové skupiny.
Jedná se o data popisující rozložení populace pro účely mediálního výzkumu a definice cílových skupin (klasické demografické proměnné jsou věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště, příjem, atd.)

Příklad:
Když chce klient znát demografii konzumentů slivovice, chce slyšet, že cílová skupina konzumentů slivovice je tvořena převážně Muži 18-89 let s bydlištěm na Moravě velikost místa bydliště 0 – 100.000 obyvatel.

 

Daypart

Část dne.

Nejznámější část dne je prime-time, hlavní vysílací čas. Tomu předchází Prime Access, další jsou Daytime nebo Night. Off-time nebo také off prime jsou časy mimo prime-time.

Pojem se zavádí kvůli daypart splitu.

6:00-17:00 Daytime
17:00-19:00 Prime Access
19:00-22:00 Prime-time (komerční TV i rozhlas používají jiné definice, viz Prime-time)
22:00-23:30 Night
23:30-06:00 Late Night

Efektivní frekvence

Minimální frekvence zásahu potřebná pro zapamatování reklamního sdělení. Závisí na mnoha faktorech – např. na složitosti sdělení, charakteru kampaně, délce spotu apod.

Focus group(s)

Focus group je název pro kvalitativní výzkumnou metodu. Focus groups se používají pro zjišťování motivů jednání, důvodů odmítání produktu atp. – informací kvalitativního charakteru, tvorbě hypotéz.

Výzkumná agentura rekrutuje skupinu respondentů z cílové skupiny (8-10 lidí) a prostřednictvím moderátora s nimi vede diskuzi na dané téma. Může to být problematika určité produktové kategorie, testování konceptů reklamních spotů apod. Zadavatel (klient) focus groups má možnost pasivně sledovat tuto diskuzi, např. pomocí videokamery nebo polopropustného zrcadla.

Určité riziko focus groups představuje možná účast respondentů, dominantních jedinců, kteří svým názorem mohou ovlivnit názor zbytku respondentů. Výstupy takové focus group potom budou ovlivněné a nebudou podávat dobrý obraz reality.

Focus groups se realizují jednou či vícekrát, např. v Praze a mimo Prahu, jelikož hodnoty a chování obyvatel velkých měst se zpravidla liší od ostatních spotřebitelů.

 

GRP – gross rating point

GRP = Gross Rating Point. Kumulovaná sledovanost v populaci; široké cílové skupině
(v množném čísle GRPs nebo GRPy).

Veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v tzv. široké cílové skupině – obvykle „všichni 15+“ (osoby starší 15 let). Cílová skupina „všichni 15+“ je považována za ekvivalent (koupěschopné) populace v ČR, proto se používá jako univerzální, nejširší cílová skupina.

Tato veličina vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, v široké cílové skupině.

Příklad 1:

TV kampaň, která měla dva spoty o sledovanosti 13 % a 12 % v cílové skupině „všichni 15+“, tedy celkem dosáhla 25 GRPs.

1 GRP tedy odpovídá zásahu jednoho procenta cílové skupiny „všichni 15+“, a je tak měřítkem zásahu kampaně. Zároveň se GRP body  používají pro výpočet ceny televizních kampaní. TV stanice stanoví ceníkovou cenu jednoho GRP bodu a zadavatel reklamy pak platí cenu za skutečně oslovené diváky.

Příklad 2:

TV stanice stanoví cenu za jeden GRP ve výši 20 000 Kč. Kampaň dosáhne 90 GRPs. Cena kampaně je tedy 90 x 20 000 = 1 800 000 Kč

Vztah mezi GRP a TRP popisuje afinita.

 

Hlavní vysílací čas

Hlavní vysílací čas neboli prime-time je čas během dne, kdy má médium nejvyšší sledovanost. Z hlediska reklamy se jedná o nejžádanější část dne u konkrétních médií.

Pro televizní vysílání je prime-time večer (19:00-23:00), zatímco pro rozhlas v hodinách dopoledních (6:00-10:00).

Reklama v prime-time je nejsledovanější, ale také nejdražší. Výhodou je tedy vysoké procento sledovanosti, ale také vyšší pozornost věnovaná médiu, nevýhodou je vyšší cena a více konkurenčních značek v reklamním bloku.

 

Infotainment

Infotainment – složenina dvou anglických slov: information + entertainment. Jedná se o spojení a propojení informací a zábavy. Většinou má za cíl vybudit emoce: úžas, překvapení, zhrození se, potěšení, nadšení, rozněžnění se nad zvířátky. Infotainment je využíván zejména bulvárními médii.

Nástup infotainmentu v televizním zpravodajství je v českých televizích spjat se zahájením komerčního vysílání, konkrétně TV Nova (viz zvířátko na závěr). Původ infotainmentu sahá na konec 20. století do USA a do doby rozvoje kabelového TV vysílání.

 

Inzertní výkon

Objem inzerce umístěné v médiu, v konkrétním tiskovém titulu.

Znamená příjem, který tiskový titul generuje svým vlastníkům, velikostí inzertního výkonu se poměřuje úspěšnost jednotlivých projektů (tiskových titulů). Když je příjem z inzerce nižší než náklady na provoz titulu, vlastník titul dotuje, ukončí nebo prodá. Inzertní výkony jsou monitorovány pomocí monitoringu, ze kterých lze získat přehled o hrubých inzertních výkonech.

 

Jingle

(Reklamní) znělka v rádiu a TV.

Něco, co upoutává pozornost, zvoní, rachtá, kliká, zpravidla akord nebo rytmický zvuk (může být i součást spotu).

 

Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se používá k porozumění akcí, významů a interpretací v jejich sociálním kontextu. Výzkumník přejímá perspektivu zkoumaných subjektů. Účastní se spíše menší počet respondentů. Např.: focus groups, ne(zúčastněné) pozorování, workshopy či biografický výzkum. Pomáhá vytvářet hypotézy.

 

Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je výzkum používající statistické metody k popisu společenských jevů. Redukuje realitu na měřitelné znaky, které jsou dále zpracovány a interpretovány. Zahrnuje velký počet respondentů (oproti kvalitativnímu v.). Pomáhá testovat hypotézy. Odpovídá zejména na otázku: Kolik? (např. kolik mužů ve věku 15-45 let se dívalo na televizní přenos fotbalového utkání).

Klamavá reklama

Klamavá reklama je jakákoli reklama, kterou vykonává profesionál a která vás může jakýmkoli způsobem buď slovy, nebo prezentací oklamat nebo pravděpodobně oklamat takovým způsobem, že například ovlivní váš výběr z produktů nebo služeb, které chcete koupit, nebo že z důvodu svého klamavého charakteru pravděpodobně bude mít dopad na vaše ekonomické chování nebo poškodí či pravděpodobně poškodí konkurenci. (definice Europa.eu)

Marketingový mix

Marketingový mix je souhrn či spojení čtyř základních marketingových nástrojů. Tento model byl vyvinut Neilem Bordenem kolem roku 1949, kdy začal poprvé používat toto slovní spojení.

 

Mediazastupitelství

Mediazastupitelství jsou společnosti, jejichž podnikání spočívá v nákupu a prodeji reklamního prostoru konkrétních médií (konkrétních televizních stanic, serverů, kin, rádií, atp.). Mediální zastupitelé tak tak zastupují provozovatele médií při prodeji reklamního prostoru zadavatelům reklamy nebo mediálním agenturám.

Např. Mediazastupitelství Media Master je odpovědné za prodej reklamního prostoru v České televizi, v TV Barrandov, v Českém rozhlasu, na webových stránkách České televize.

 

MML-TGI

Market & Media & Lifestyle – TGI (Target Group Index)

MML-TGI je výzkum spotřebního  a mediálního chování a životního stylu populace. Svým rozsahem a významem se jedná o jeden ze základních stavebních kamenů všech komunikačních kampaní. Jedná se o kontinuální výzkum na 15.000 respondentech ročně, sběr dat probíhá kombinací metod face-to-face a samovyplňování dotazníku repondentem. Data jsou k dispozici každého čtvrt roku za předchozí (tzv. klouzavé) pololetí.
Sleduje přes 300 hlavních kategorií spotřebitelských výrobků i služeb a 3000 jednotlivých značek, věnuje se nákupu a spotřebě, má rozsáhlou část věnovanou médiím, způsobu života, názorům, hodnotovému žebříčku, psychologii atd…
MML-TGI je vysoce akceptovaným zdrojem údajů v oblasti cíleného marketingu, reklamy a plánování médií.

Výzkum je pod názvem Target Group Index licencován původním tvůrcem výzkumu, společností BMRB z Velké Británie české výzkumné agentuře Median. Tato licence je udělena i do mnoha dalších států světa. Část otázek je tedy možno mezinárodně porovnávat.

TGI Core – mezinárodně srovnatelná součást MML.

(Zdroj: Median)

Příklad data MML – TGI DĚTI

Existuje i verze výzkumu MML, zaměřená na děti. Data v MML – TGI DĚTI jsou rozdělena do následujících kapitol a subkapitol:

 • Média
  • Rozhlas/Televize
   • kdy sleduje rádio/TV
   • míra ovlivňování výběru rozhlas. a televizní stanice
   • pravidelně sledované pořady v rádiu/TV
   • rádia
   • televize
  • Tisková média
   • čtrnáctideníky pro děti
   • jak získává časopisy
   • měsíčníky pro děti
   • ostatní časopisy

 

Media projekt

Media projekt je oficiální výzkum čtenosti tiskových titulů (do roku 2006 i poslechovosti rozhlasových stanic). 25 000 respondentů ročně je dotazováno metodou CAPI (dotazování face-to-face s využitím notebooku). Čtvrtletní perioda aktualizace dat. Je tzv. „jednotnou měnou“ pro zadavatele reklamy. Výzkum Media projekt v současnosti zajišťují agentury GfK Czech a Median.

 

Mediaplan

Mediální plán – označuje plán mediálního nasazení kampaně.

Časový rozvrh, v němž budou odvysílány televizní či rozhlasové spoty, otištěna inzerce a vyvěšena venkovní či online reklama, spolu s podrobným rozpisem jednotlivých médií a formátů, uvedením ukazatelů očekávaného reklamního zásahu, ceníkových cen, agenturních provizí, slev od médií a od agentury atd.

 

Net Reach – čistý zásah

Procento cílové skupiny zásáhnuté během kampaně alespoň jednou.

Příklad: Net Reach 86 % znamená, že 86 % dotyčné cílové skupiny vidělo z celé kampaně alespoň jeden TV spot.

 

NetMonitor

NetMonitor je velmi rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu v České republice a sociodemografickém profilu návštěvníků v České republice. Zadavatelem projektu je SPIR (Sdružení pro internetovou reklamu). Realizátorem projektu je společnost Gemius ve spolupráci se společností Mediaresearch. NetMonitor v sobě spojuje (a propojuje) dva výzkumné projekty, a to měření návštěvnosti a výzkum sociodemografie návštěvníků.

 

Měření návštěvnosti

Je prováděno na straně měřeného serveru (site-centric). Měření shromažďuje informace o všech návštěvnících serveru. Technologie site-centric využívá systém gemiusTraffic, který je současně používán jako jednotná platforma měření v mnoha zemích střední a východní Evropy. Systém funguje pomocí javascriptových kódů vložených do měřených stránek. To umožňuje získat nejen rozsáhlý soubor dat o návštěvnosti, ale například i údaje zahrnující technické parametry prohlížečů a počítačů návštěvníků. Technologie rovněž umožňuje řešit mnoho metodických a technologických problémů (minimalizuje započítávání provozu způsobeného indexovacími roboty vyhledávačů a jinými automatickými stroji, eliminuje vliv dočasného ukládání stránek do vyrovnávacích pamětí (cache, proxy) apod.)

 

Výzkum sociodemografie návštěvníků

Je panelové měření realizované na základě pop-up dotazníků emitovaných na straně měřeného serveru (site-centric) – takové měření nazýváme Pop-Up Panel. Od 1. 7. 2005 je do projektu přidána možnost měření aktivity uživatelů na straně internetového prohlížeče (user-centric) – takové měření nazýváme NetMonitorPanel – a je možné reportovat tzv. sloučená data (propojení Pop-Up Panelu a NetMonitorPanelu). Výzkum poskytuje informace o sociodemografii návštěvníků internetu na základě vzorku návštěvníků (panel).
Technologie user-centric využívá lokální aplikace NetSoftware, která je nainstalována na počítačích jednotlivých členů NetMonitorPanelu. Aplikace NetSoftware je používána jako jednotná platforma měření v Polsku. NetSoftware je plug-in do prohlížečů Internet Explorer a Mozilla Firefox sloužící k zaznamenávání aktivity v těchto prohlížečích. Plug-in je založený na technologii BHO (knihovna úzce svázaná s Internet Explorerem), resp. je tento plug-in založen na obdobě této technologie pro prohlížeč Mozilla Firefox.

  

OTS – oportunity to see/OTH – oportunity to hear – Průměrná frekvence zásahu

Příležitost zhlédnout/odposlechnout reklamní sdělení. Vyjadřuje, kolikrát byl průměrný divák/posluchač zasažen reklamním spotem.

Panel

Skupina lidí, respondentů, na kterých je prováděno pozorování, sledování určitého chování.

Respondenti si mohou např. vést deníčky, do kterých zapisují své nákupy nebo TV pořady, které sledovali.

Nebo TV metrový panel čítá 1 666 domácností, u kterých se pomocí TV metrů sleduje jejich TV chování, sledovanost TV v ČR.

PR agentura

PR agentura (public relations agentura) je společnost, která pro své klienty navrhuje, vytváří a provádí PR kampaně (koncepty). PR agentura zajišťuje komunikaci firmy (klienta) s médii (novináři), municipalitami, státními orgány, akcionáři, atp.

 

Prime-time

Hlavní vysílací čas (v televizi nebo rádiu). Denní doba, která je pro dané médium charakteristická nejvyšším počtem diváků /posluchačů z celého dne. Do prime-time bývá soustřeďována hlavní programovací pozornost managementu televizních a rádiových stanic. Je zároveň nejpřitažlivější dobou pro inzerenty. V televizním vysílání se prime-time vymezuje dobou od 19:00-23:00 (v elektronickém měření v ČR), někdy je ale též ohraničen dobou od 18:00-23:00, nebo od 19:00 do 22:00. Prime-time rádiových stanic je naopak v ranních a dopoledních hodinách od cca 6:00 do 10:00.

 

Product placement

Umístění konkrétního produktu do filmu nebo televizního pořadu za účelem jeho zviditelnění. Před vysíláním pořadu, který product placement obsahuje, ale i po jeho skončení, musí být takový pořad označen patřičným symbolem. Na českých obrazovkách se používá symbol PP.

Product placement může být aktivní i pasivní.

Aktivní
Zapojení produktu nebo služby do scénáře zvoleného pořadu, vybraná postava pracuje s produktem a ve scénáři je rozvinutý příběh týkající se daného produktu.

Pasivní
Prezentace produktu v dekoraci pořadu, zpravidla nedominantní cestou – produkt se používá jako v běžném životě.

 

Podcasting

Jako podcasting se označuje šíření informací ve formě hudebních souborů (tzv. podcastů), využívající technologie RSS.

Vznikl spojením slov iPod + Broadcasting (malý MP3 přehrávač od Apple + anglicky „vysílání).“

Pracuje tak, že uživatel si z internetu pomocí programu nainstalovaného na PC do svého iPodu nebo jiného MP3 přehrávače stáhne audio nebo video obsah, který si potom přehrává kdykoliv a kdekoliv.

 

Positioning

Pozice značky na trhu.

Každý positioning musí definovat následující složky:

 1. Cílová skupina (Target Audience).
 2. Oblast, ve které se značka pohybuje, hřiště na kterém hraje (Playfield, Frame of reference).
 3. Jak se značka odlišuje od ostatních (Point of difference).
 4. Důvody, proč značku koupit (Reasons To Buy).

 

PR – Public Relations

PR je soubor nástrojů sloužících ke komunikaci firmy s médii a dalšími cílovými skupinami (municipalitami, státními orgány, zákonodárci, akcionáři, atd.). PR lze obecně definovat jako komunikace zajišťující dobré vztahy s externími (někdy i interními) partnery firmy. Firmy většinou využívají pro potřeby PR specializovaných agentur – PR agentur.

 

Přednosta domácnosti

Také Head of household.

Označuje tu osobu v domácnosti, která činí zásadní rozhodnutí o velkých investicích. Pokud nelze rozhodnout, která osoba v domácnosti to je, používá se otázka: Kdo do domácnosti přináší nejvíce peněz?

Přednosta může být zároveň hospodyní (housewife).

 

Propaganda

Propaganda je rozšiřování názorů a informací za účelem vyvolání nebo zesílení určitých postojů nebo jednání. Propaganda je často doprovázena zkreslováním faktů. Propaganda se mnohdy odkazuje na nějaký vyšší účel, využívá lidských vášní, strachu i nenávisti.

Z pohledu marketingové branže se propaganda dá vyložit jako ideologicko/politický marketing. Spadá do něj komplex komunikačních strategií.

 

Radioprojekt

Radioprojekt je oficiální výzkum poslechovosti rozhlasových stanic (do roku 2006 se poslechovost rádií zjišťovala společně společně s výzkumem čtenosti tištěnžch médií ve výzkumu Media projekt). S použitím metody CATI se sbírají data od 30 000 respondentů ročně. Je tzv. „jednotnou měnou“ pro zadavatele reklamy. Zadavatelem výzkumu je asociace rozhlasových vysílatelů APSV a sdružení komunikačních agentur SKMO. Výzkum zajišťují agentury STEM/MARK a Median.

 

Recipient

Příjemce reklamního sdělení. Ten, kdo byl reklamě vystaven.

 

Reklamní blok

Úsek ve vysílání určený pro odvysílání reklamního sdělení. Dle zákona je oddělen (znělkou) od ostatního programu.

 

Respondent

Dotazovaná osoba. Osoba, které tazatel klade otázky, nebo účastník focus group, účastník výzkumného panelu.

 

Rada pro reklamu

Rada pro reklamu – samoregulační orgán reklamního trhu. Byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy. Cílem Rady je dosažení čestné, legální, decentní, a pravdivé reklamy na území České republiky.

Podstatou samoregulace reklamy je, že stát či státní orgány reklamu neregulují. Reklama je tak regulována pravidly, která přijme sám reklamní průmysl. Takto přijatá pravidla jsou vyjádřena v Kodexu reklamy. Všichni členové RPR se zavázali, že budou Kodex respektovat. Kontrolu dodržování Kodexu vykonává přímo veřejnost prostřednictvím stížností, podávaných Radě.

Rada pro reklamu se zabývá posuzováním stížností na reklamu:

– v tisku
- na plakátovacích plochách
- zásilkových služeb
- v audiovizuální produkci
- v kinech
- v rozhlasovém a televizním vysílání. 
- na internetu

Rada pro reklamu jako nestátní, nezisková organizace nemůže udělovat finanční pokuty či jiné sankce. Rada pro reklamu vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení.

 

Rating

Procento z populace, které bylo zasaženo reklamním poselstvím. Udává se v procentech cílové skupiny nebo v tisících.

Také sledovanost pořadu, čtenost tištěného média nebo poslechovost rozhlasové stanice.

Součet ratingů v kampani tvoří celkové GRPs kampaně.

 

Reklamní spot

Nejčastější způsob prezentace reklamního sdělení v audiovizuálních médiích. Nejčastější příklad – televizní spot, rádiový spot. Obvyklá délka spotu v českých televizích je 20 a 30 vteřin.

 

Share

Share – podíl. Má rozmanité použití.

TV share – podíl na TV sledovanosti

Share of Voice – podíl na reklamní sledovanosti

Share of Spend – podíl na reklamních investicích

Share of Market – podíl na trhu

Share of Mind – podíl na znalosti značek

 

Socio-Demografie

Zakladní ukazatelé popisující cílovou skupinu. Zahrnují údaje jako věk, pohlaví, vzdělání, místo bydliště, atp.

 

Skrytá reklama

Reklama, u níž je obtížné určit, zda se jedná o reklamu. Není jako reklama označena. Skrytá reklama je dle zákona o reklamě zakázána. Narozdíl o product placementu, který je už v českých médiích legální.

 

SOM – Share of Mind

SOM – Share of Mind

Podíl na myslích cílové skupiny v určité kategorii. SOM je odvozen od pojmu Top of Mind.

Příklad: V cílové skupině mladí 13-20 let se dotazujeme na nápoje s kolovou příchutí.
55 % cílové skupiny si jako první vybaví značku Coca-Cola.
35 % cílové skupiny si jako první vybaví značku Pepsi Cola
6 % cílové skupiny si jako první vybaví značku Kofola
4 % si nevybaví nic.

Jelikož tato data dávají dohromady 100 %, lze je použít jako velmi přibližnou náhradu Share of Market, pokud nejsou k dispozici data o prodejích.

 

SOV – Share of Voice

Podíl ratingů, GRPs konkrétního inzerenta, značky nebo média na celkovém objemu ratingů, GRPs trhu nebo kateogrie.

 

Sponzoring

Sponzoring (anglicky Sponsorship)

Cílená komerční komunikace, která v myslích zákazníků spojuje značku či produkt s třetí stranou. Značka se tedy napojuje na asociace spojené se sponzorovanou událostí / člověkem / pořadem / objektem / médiem. Tyto asociace se pak – za úplatu – přenášejí na značku jako takovou.

Sponzoring se liší od reklamy tím, jak funguje. Zatímco reklama má ambice přimět příjemce sdělení k změně chování, k akci (call-to-action), sponzoring „jen“ spojuje značku s hodnotami sponzorovaného subjektu.

Důležitý je tedy kontext. Sponzoři ve Formuli 1 dávají najevo svou výjimečnost. S pořady o vaření se spojují výrobci potravin. Značka Nike (jméno pochází od řecké bohyně vítězství Níké) se spojuje s vítězi v různých disciplínách. Sponzorem filmu Texaský masakr motorovou pilou byla značka nářadí Husquarna.

Sponzor tedy za své peníze dostává protihodnotu, nezaměňovat s charitou. Protihodnota bývá vyjádřena publicitou spojenou s událostí (na plakátech sponzoři koncertu), změnou jména sportovního týmu (titulární sponzor: např. Moeller Pardubice).

Sponzorovat se dá spousta věcí: sportovní týmy, sportovci, celebrity, pořady v TV, koncerty, filmy, divadla, areály, sportoviště, webové stránky, projekty, školy a další a další a další.

 

Take out

Informace, kterou si má cílová skupina vzít. Obsah, pointa reklamního spotu.

Příklad: Antirezin a jeho TV spot „Maminko, příště až to budu natírat, tak vy už tady nebudete.“

Take out: Nátěry provedené Antirezinem jsou tak kvalitní, že vydrží navěky.

 

Tazatel

Osoba provádějící dotazování ve výzkumu. Indiánské jméno by bylo Ten-Kdo-Se-Ptá.

 

TV metr

TV-metr (dříve peoplemetr) je elektronické zařízení, umístěné ve vybraných domácnostech, umožňující projektovat množství a strukturu diváků pořadů v daný okamžik. V ČR je od 1.1. 2008 ve výzkumu zapojeno 1833 domácností (cca 4200 lidí) a výzkum tak poskytuje reprezentativní údaje o sledování televizních stanic českou populací starší čtyř let.

 

Teaser

Forma reklamního sdělení, která má upoutat pozornost a hlavně vyvolat zvědavost. Obvykle po určitém období následuje inzerát či spot, který sdělení „teaseru“ vysvětluje a doplňuje.

 

TRP – Target Rating Point

TRP = Target Rating Point. Kumulovaná sledovanost v konkrétní cílové skupině (v množném čísle TRPs nebo TRPy).

TRP je veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v konkrétní cílové skupině – ta je obvykle pro každou kampaň jiná. Vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, na konkrétní cílovou skupinu.

Příklad 1: Pro prodej aut cílíme na cílovou skupinu muži 25-40 let. TV kampaň, která měla dva spoty o sledovanosti 18% a 16% v cílové skupině muži 25-40 let, tedy celkem dosáhla 34 TRPs.

Vztah mezi GRP a TRP popisuje afinita.

 

TV Share

Podíl na televizní sledovanosti. Vztahuje se k určité době a k určité cílové skupině. Jedná se o podíl TV kanálu nebo TV pořadu na celkovém odsledovaném čase v procentech – součet tedy dává 100 %. Počítá se jen z diváků, kteří televizi v té době sledovali. Zpravidla se udává s přesností na dvě desetinná místa, na konkrétní cílovou skupinu, např.  Dospělí 15+.

Přehled o vývoji TV podílu jednotlivých stanic najdete v rubrice Data nebo na stránkách ATO.

 

USP – Unique Selling Proposition

Znamená „to, co má naše značka a ostatní ne.“ Unikátní vlastnost produktu či značky, která výrobek odlišuje od konkurenčních a je relevantní pro cílovou skupinu.

Dnes již překonaný pojem. Díky rychlosti konkurence na současných (zejména asijských) trzích je totiž obtížné až nemožné před konkurencí udržet (zejména technologický) náskok spočívající v jedné jediné vlastnosti.

 

Weekly Reach

Týdenní zásah, týdenní reach.

Tento termín se používá hlavně v oblasti rozhlasové , ale i TV reklamy, a znamená zásah média nebo kampaně za dobu jednoho týdne.

Důležitý je zejména při sledování poslechovosti rozhlasových stanic. Svou oblíbenou rozhlasovou stanici si totiž zpravidla nepouštíte každý den. Pro posouzení poslechovosti rozhlasových stanic je tedy potřeba znát jak weekly reach (poslechovost v posledních sedmi dnech), tak daily reach (poslechovost včera).

Pojem týdenního zásahu, weekly Reach, 12 % znamená, že:
Rozhlas – danou rozhlasovou stanici naladilo 12% cílové skupiny alespoň na pět minut v týdnu (nepřetržitě).
TV –  danou TV stanici sledovalo 12 % CS alespoň tři minuty v týdnu (nepřetržitě).
Kampaně – z dané kampaně zaznamenalo 12% CS alespoň jeden spot za týden.

 

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024