Média mají stále větší hospodářský, sociální a kulturní význam v moderních společnostech. Jsou důležitá nejen pro průmysl (generují zisk a zaměstnanost); v první řadě formují náš pohled na realitu. Média v dnešní době přebírají roli rodině a škole a jsou hlavním socializačním vlivem v soudobé společnosti. To však neznamená, že jsou média všemocná. Přesto nelze popřít, že jsou všudypřítomná a důležitá. Média jsou součástí každodenního života a poskytují mnoho symbolických znaků, které používáme na interpretování našich vztahů a definování naší identity.

Digitální generace

Na zvyky a životní styl dnešní mládeže mají však stále větší vliv informace, trendy, hodnotové vzorce a vzorové podněty zprostředkované prostřednictvím médií, ale i osob, s nimiž mladí lidé přicházejí do kontaktu. Dětství současných moderních dětí je však nejvíce zachváceno televizí, videem, počítačovými hrami, internetem, mobily, populární hudbou, resp. vším, co tvoří vrchol současné konzumní společnosti. Někteří odborníci argumentují, že moderní média ničí dětství nebo alespoň stírají hranice mezi dětstvím a dospělostí. Na druhé straně zastánci digitální generace tvrdí, že nové technologie jsou určitým osvobozením dětí, protože vytvářejí nové autonomní formy komunikace a společenství.

 

Vlastnost je charakteristická a společná pro určitou skupinu subjektů a odlišuje je od jiných. Poznávání a odhalování vlastností je jeden z hlavních cílů poznávání. Samotné vlastnosti jsou produktem učení a výstavbových vlivů. Jedná se o vliv, který přizpůsobuje zkušenost psychické výstavbě individua. Existuje několik způsobů utváření trvalých vlastností. Jedním z nich je samotné ztotožnění se se vzory. Některé názory jedinec přijímá od svého vzoru nebo osoby, kterou obdivuje. Názory či chování těch, kteří v jednotlivcích vzbuzují dojem, jsou sugestivní. Tendenci napodobovat nebo naopak vytěsnit určité normy chování mají lidé, když vidí, že u jiných to vedlo k dosažení odměny nebo uložení trestu. Při aplikování učení napodobováním, kdy dochází k padělání na základě modelu, se uplatňuje tzv. zástupné zpevňování. Jednotlivec nejednou napodobuje osoby, u kterých vznikla identifikace prostřednictvím pozitivního citového vztahu (většinou jde o rodiče). Rozdílnou formou tvorby základních rysů je idealizace. Je to kreování obrazu toho, co má být, a spojuje se s porovnáváním tohoto ideálu s realitou.

 

Identita mládeže v médii saturovaném prostředí se kromě jiných vlivů formuje i v podobě identifikace, akceptace a ztotožnění se s různými veřejně známými vzory. Tyto vzory jsou mládeži zprostředkované především prostřednictvím jejich mediální prezentace, ale i veřejného a privátního diskurzu souvisejícího s touto prezentací. Atraktivními vzory pro mladé lidi však kromě mediálně známých a médii vytvářených společenských elit mohou být i nemediální kategorie vzorů. Máme tím na mysli zejména idoly rodičů, prarodičů, příbuzných, učitelů a další skupiny osob ovlivňujících ztotožnění se s vzorovými podměty nebo jejich odmítnutí.

 

Úkoly:

Mediální obraz českých politických stran

Časová dotace:

  • 15 – 20 minut

Pomůcky:

  • Vytisknutá loga českých politických stran.

Studenti pracují ve dvojicích. Analyzují loga českých politických stran a jejich názvů. Vnímají použití slov, barev, obrázků a jejich vzájemné kombinace. Následně si v pěti bodech sepíší svůj vlastní politický program (stačí 3 – 5 bodů) na kterém se musí ve dvojicích domluvit. Následně k tomu vymyslí také logo a název politické strany. Vybrané skupiny pak krátce prezentují a zdůvodní svůj výtvor před spolužáky.

Literatura:

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha, 2007, str. 493.

Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha, 1995, str. 51.

Buckingham, D.: Media education in the age of digital technology 

MÉDIA: HROZBA NEBO ZÁRUKA NEVINNÉHO DĚTSTVÍ? – PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024