Lidé spolu komunikují již od pradávna. Vývoj mezilidské komunikace je úzce spjat zejména s technologickými inovacemi. Dějiny komunikace a médií se periodizují na základě nejrůznějších kritérií. Nejčastějším kritériem bývá především druh převládajícího média, jež lidé využívali k vzájemnému dorozumívání se. Různí autoři nám tak poskytují různé periodizace, z nichž mezi nejvýznamnější patří:

Melvin DeFleur a Sandra Ball-Rokeach: periodizace podle převládajícího média

 • epocha znamení a signálů (počátek v protohumánní fázi vývoje člověka)
 • epocha mluvení a jazyka (počátek před 90–40 tisíci lety, kdy vznikají první jazyky)
 • epocha psaní (počátek před 5 tisíci lety, sdělení však bylo zpočátku většinou fixováno ke svému místu, jednoduché texty se kupříkladu tesaly do skály)
 • epocha tisku (v polovině 15. století vynalezl Gutenberg tiskařský lis s vyměnitelnými literami)
 • epocha masové komunikace (na počátku této etapy existují dva odlišné názory, někteří za něj považují počátek 19. století, kdy došlo k masovému rozšíření tisku, jiní zase počátek 20. století, kdy byl objeven a rozšířen film a následně i další vysílací média)
 • epocha počítačů (konec 20. století, zejména rozšíření internetu, současnost)

 

Marshal McLuhan: periodizace podle převládajícího médiaZdroj: http://ratsinthebelfry.blogspot.cz/

 • orální kmenová kultura (svět ucha) – převládajícím médiem je řeč
 • období psané kultury (svět oka) – vynálezem fonetické abecedy je orální kultura nahrazována vizuálním vnímáním; hlavním smyslem se stal zrak
 • Gutenbergova galaxie – vynález knihtisku (1450) proměňuje společnost; kniha se stává prvním masovým výrobkem, přičemž s knihtiskem začíná standardizace (tisíce kopií) a kultura konzumenství
 • Marconiho galaxie – období elektronických médií začíná vynálezem telegrafu; symbolem tohoto období je televize (sluchová i zraková zároveň)
 • Gatesova galaxie – digitální média, počítačové sítě a telekomunikační spojení

 

Neil Postman: doplňuje periodizaci dle dominantního média úvahou o vlivu médií na intelektuální schopnosti (tzn. že dle užívaného média se rozvíjí určitá stránka intelektu)

 • v orální kultuře je nejvíce využita paměť
 • v období knihtisku vysvětlování (přesvědčování) a racionální argumentace
 • v období vizuálních médií (tedy hlavně televize) je vnímání povrchní a těkavé, nevyžaduje intelektuální schopnosti

 

Literatura:

Jirák, J., Köpplová, B.: Masová média, Praha, Portál, 2009 (s. 46-68)

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Praha, Portál, 2002 (s. 33-43)

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024