V souvislosti s médii vznikají také nejrůznější sociální formace, přičemž mezi ty pro studium médií nejvýznamnější patří především termíny jako skupina, dav, veřejnost, masa a publikum.

První, kdo postavil masu do protikladu k jiným formacím (zvláště ke skupině, davu a veřejnosti) byl americký sociolog Herbert Blumer (v 1. pol. 20. století).

 

Skupina

  • malé uskupení, v němž se všichni členové znají, vstupují do vzájemných interakcí a pojí je určitý společný cíl, činnost či zájem; jedná se o stabilní sociální útvar; rozlišujeme skupiny formální a neformální, malé a velké, primární a sekundární, členské a referenční a další…

 

DavZdroj: http://www.sosproopavu.cz/?p=1390

  • větší než skupina, ale pořád je vymezený prostorem a jeho trvání je pouze dočasné; dav může sdílet stejnou náladu a může jednat; jedince poutá dohromady tzv. vzrušující příčina a ztrácejí v davu možnost individuálního rozhodování; charakteristickým rysem davu je tzv. davové chování (například panika); davy rozdělujeme na organizované (armáda), náhodné (svědci nehody) a oslavující, protestující, útočné či únikové.

 

Veřejnost

  • jedná se o rozsáhlé, trvalé a široce rozšířené společenství, které má tendenci formovat se okolo nějakého tématu s cílem prosazovat určitý názor či zájem.

 

Masa

  • ústřední pojem studia masové komunikace; jedná se o nový typ sociální formace v moderní společnosti; často je zaměňována s davem; masa je rozptýlená v prostoru a jednotliví příslušníci se navzájem neznají; je početná (lze ji obtížně matematicky odhadnout), neorganizovaná a neschopná vlastní akce.

 

Publikum

  • sociální kolektiv, který spolu sdílí mediovaný obsah jako předmět svojí pozornosti, jinými slovy: kolektivní označení uživatelů nějakého média či příjemců nejakého obecně veřejně dostupného sdělení (tedy čtenáři, diváci či posluchači); existuje řadatypografií (způsobů klasifikace) publika; výzkum chování publika je jedno z nejstarších témat studia médií.

 

Literatura:

Burton, G., Jirák, J.: Úvod do studia médií, Barrister&Principal, 2001 (s. 313-343)

Jirák, J., Köpplová, B.: Masová média, Praha, Portál, 2009 (Třetí kapitola)

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Praha, Portál, 2002 (s. 57-62, s. 315-359)

Reifová, I.: Slovník mediální komunikace, Praha, Portál, 2004

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024