Sledovanost médií se měří prostřednictvím široké škály nástrojů, které se od sebe liší zaměřením na různá média a různými přístupy k jejich sledovanosti. Nejvíce pozornosti je věnováno měření sledovanosti televize, které využívá speciálních elektronických přístrojů (tzv. TV metrů), jež zaznamenávají sledovanost televize jednotlivými členy domácnosti, případně hosty této domácnosti. Měření na území České republiky v současnosti provádí společnost Mediaresearch a data jsou získávána ze vzorku (tzv. panel) nejméně tisíce dvou set domácností denně. Tento vzorek byl sestaven na základě dotazníkového šetření na začátku výzkumu. Reprezentuje 3,9 milionů českých domácností, jež vlastní televizor, a každoročně je obměňováno 25 % domácností z tohoto vzorku. TV metr identifikuje a zaznamenává sledované kanály, používání satelitu, teletextu a videa. Přístroj sbírá tato data, ukládá je a odesílá společnosti Mediaresearch, která je denně zpracovává a následně předává mediálním agenturám a televizním stanicím.

Krom sledovanosti televize se měří také poslechovost rozhlasu (Radioprojekt), návštěvnost internetových serverů či náklad a čtenost tisku. Náklad tisku v České republice ověřuje kancelář ABC ČR a o výzkum odhadů čtenosti tisku se v České republice stará Media projekt. Náklad tisku lze stejně jako sledovanost televize měřit hned z několika hledisek, jako jsou např. tištěný náklad, prodaný náklad, celkově distribuovaný náklad apod.

Media projekt:

  • výzkum odhadů čtenosti tisku je realizován na vzorku 25 000 respondentů, kteří jsou vybíráni metodou vícestupňového stratifikovaného výběru a samo dotazování probíhá formou osobního kontaktu (face to face)

Radioprojekt:

  • rozhlas je sledován výzkumem CATI (Computer Aided Telephone Interviewing), který provádějí výzkumné agentury MEDIAN a STEM/MARK; jde o metodu telefonického dotazování se záznamem do PC, kdy jsou telefonní čísla generována náhodně, přičemž poměr pevných linek a mobilních telefonů a stejně tak i poměr mobilních operátorů je předem daný a neměnný; ročně proběhne 28 000 takových telefonických hovorů a ty jsou poté ještě doplněny 2000 rozhovory s domácnostmi bez telefonu; Radioprojekt používá standardizovaný telefonický rozhovor day after recall (dotaz na včerejší chování); výzkum je kontinuální

Mezi základní výpočetní ukazatele patří:

Rating (neboli sledovanost)

  • průměrná sledovanost daného časového úseku (pořadu, spotu, upoutávky) na určité stanici v procentech zkoumané cílové skupiny; jinými slovy: poměr počtu diváků určité cílové skupiny, kteří v danou minutu sledují určitý kanál (skupinu kanálů), k celkovému počtu osob v této cílové skupině; vyjadřuje se v procentech

Share (neboli podíl na trhu)nedelni sledovanost

  • podíl sledovanosti určité stanice v procentech na celkové sledovanosti všech stanic v daném časovém úseku; jinými slovy: procentuální podíl počtu diváků z cílové skupiny sledující daný kanál (skupinu kanálů) v dané minutě, k celkovému počtu diváků cílové skupiny sledujících televizi na všech sledovaných kanálech v této minutě

ATS (Average Time Spent)

  • průměrná doba sledování daného časového úseku (pořadu, spotu, upoutávky) na určité stanici respondenty ze zkoumané cílové skupiny; jinými slovy: udává v sekundách průměrnou dobu, kterou jednotlivec stráví sledováním televize

Projekce

  • průměrná sledovanost daného časového úseku ve zkoumané cílové skupině v populaci vyjádřenou v tisících osob

Čtenost

  • procento cílové skupiny, které četlo konkrétní tiskový titul; také rating; udává se v tisících nebo procentech cílové skupiny; odpovídá na otázku, kolik lidí četlo konkrétní vydání např. deníku nebo týdeníku; rozlišují se dva základní typy sledované čtenosti

Afinita (vhodnost)

  • afinita je index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče (magazínu, TV pořadu) pro cílovou skupinu, pro kampaň; charakterizuje, jak konkrétní cílová skupina sleduje dané médium ve srovnání s obecnou populací (obvykle dospělí 15+ nebo dospělí 12+)

Údaje o sledovanosti médií jsou důležité zejména pro trh s reklamou, jelikož jsou stěžejním orientačním bodem pro inzerenty.

 

Odkazy:

http://www.mediaresearch.cz/

http://www.abccr.cz/

http://www.median.cz/

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024