Cílová skupina. Zdroj: www.integratedmgt.comSpolečným rysem skupin příjemců masových médií je především jejich velikost – tedy obrovský počet konzumentů. Přitom jen málo masových komunikačních prostředků oslovuje výhradně jen někte­ré reálně existující segmenty společnosti (rozdělené podle věku, zá­zemí či jakéhokoliv jiného kritéria). Rodinný časopis, který nabízí rubriku pro domácí kutily (pro tatínka), poradnu pro pracující ženu, jak hospodárně nakládat s časem (pro maminku), koutek pro děti a detektivní příběh s hádankou (pro dědečka), nepředpo­kládá, že všichni členové rodiny budou číst všechno. I televize má celou řadu rozdílných publik pro rozdílné pořady. A titíž lidé nesledují soustavně tytéž programy – i skladba diváků televizních seriálů se mění. Na druhé straně ale platí, že dané pořady (a dané mediální materiály obecně) jsou určeny podobným typům publika. Publika je možné určit třemi vzájemně se doplňujícími způsoby:

 • Publikum je určeno konkrétním deníkem, časopisem, fil­mem, nahrávkou či pořadem, které přijímá. Tak můžeme mluvit o publiku časopisu Time, o čtenářské obci Reflexu, o posluchačích Vltavy či o publiku skupiny Šlapeto.
 • Publikum lze definovat konkrétním typem produktu – pub­likum časopisů o počítačích, publikum moderního jazzu, publikum filmů pro pamětníky apod.
 • Publikum je možné definovat jeho charakteristickými rysy, tedy demografickými a sociálními faktory, jako jsou věk, původ, vzdělání, socioekonomické zařazení, rod, životní styl, vkus apod.

Žena v domácnosti je nejvděčnější mediální konzument. Právě ony jsou cílovou skupinou tzv. mýdlových oper, na něž je melodramatická struktura vyprávění přímo zaměřena. Soap opera nebo také česky mýdlová opera je označení pro paradigmatický televizní žánr či naraci. Dalo by se také říct, že se jedná o komerční televizní či rozhlasový seriál zaměřující se především na problematiku rodinných a milostných vztahů. Můžeme popsat čtyři hlavní charakteristiky žánru mýdlové opery.

 1. nikdy nekončící příběh, neuzavřená narace – Mýdlová opera disponuje potenciálně neomezeným časem, její příběh je vyprávěn bez jasného směřování a neposiluje tak očekávání konce. Čas není v mýdlové opeře zcela podřízen zápletce příběhu a snaží se spíše budit dojem plynutí reálného času.
 2. akcentace aktuálních témat se zdůrazněním partnerských a rodinných vztahů – Volek (1999) upřesňuje, že domácí život má v mýdlových operách jeden hlavní charakteristický motiv, a to hledání šťastného konce. Jednotlivé události, epizody, příhody a zápletky se však rozvíjejí tak, že je zcela zřetelné, že život sám není vůbec šťastný, ale je inherentně problematický.
 3. didaktismus – V seriálu často nechybí explicitní návody, jak řešit tíživé životní situace. V současnosti však kritérium didaktismu ustupuje do pozadí.
 4. cílovou skupinou jsou ženy starající se o domácnost. Rovněž také časopisy pro mladé ženy zcela nepochybně obsahují sdělení o životním stylu, který je založen především na úpravě zevnějšku, příjemného napl­nění volného času a zájmu o mladé muže. media pro vybrane1media pro vybrane3media pro vybrane2Tyto časopisy jsou zalo­ženy na představě, že mladé čtenářky jsou relativně samostatná sku­pina oddělená od ostatních žen v populaci. Často (i když ne vždy) předpokládají, že dívky si rády vyrážejí ve skupině do společnosti, dokud nepotkají toho správného mladíka. Tyto časopisy obsahují mnoho článků a obrázků, jež se zabývají vlasy a účesy, oblečením, líčením – obecněji řečeno tím, že čtenářky mají očekávat, že se na ně bude někdo dívat. Proto přinášejí celou řadu sdělení o sebeprezentaci – o tom jak vypadat. Z toho nutně vyplývá, že nabízejí i hodnotové sdělení o důležitosti osobního vzezření. Kdybychom to řekli jinak, tyto časopisy v podstatě říkají, že mladé ženy jsou hod­noceny podle svého zevnějšku. Toto sdělení se pak promítá i do časopisů určených vyšším věko­vým skupinám čtenářek a nabývá podoby rad, jak si uchovat svěží zevnějšek, jak vyzrát na vrásky, jak překonat stereotypy v intimním životě, ale také jak si zachovat nezávislost a individuální svrchova­nost (což je fakticky jen variace odkazující na životní styl mládí).

 

Úkoly:

Tvorba cíleného periodika

Časová dotace: 15 minut

Pomůcky: –

Cíle úkolu:

 • Metodou skupinového brainstormingu si žáci specifikují vlastnosti cílených periodik a dokážou tak rozpoznat jejich zacílení na základě obsahové analýzy.

Žáci se rozdělí do skupin, které budou vytvářet projekt nového periodika (média). Každá skupinka si v rámci projektu zvolí cílovou skupinu uživatelů, pro kterou bude periodikum určeno. Podle cílových skupin uživatelů vymyslí také obsah periodika. Po skončení skupiny své projekty ostatním prezentují a zdůvodní, proč zvolili právě ten daný obsah. Nakonec o prezentacích v kolektivu diskutují a hledají specifika a rozdíly.

Můj ideální časopis

Časová dotace: 10 minut

Pomůcky:

Cíle úkolu:

 • Žák je donucen kreativně uvažovat nad médii a uvědomí si „velikost“ našeho mediálního trhu.

Každý žák si připraví krátkou prezentaci o skupině médií (periodiku, portálu, atd.), které odpovídají jeho představám a vkusu. Součástí jeho práce bude i kapitola pojednávající o médiích, které žákovi chybí a byla by podle něj na mediálním trhu potřebná. Svou volbu argumentačně podpoří.

Literatura:

Burton, G.; Jirák, J.: Úvod do studia médií, Barrister & Principal, Brno, 2003, str. 273.

Reifová, I.: Slovník mediální komunikace, Portál, Praha, 2004, str. 171.

Allen, R. C.:To Be Continued. Soap Opera Around the World, Routledge, London, 1995.

Volek, J.: Mýdlová opera. Revue pro média [online], 2001.

 

Média v různých generačních skupinách 

 • prezentace

 • diskuze

 

Negativní vlivy dívčích časopisů

 • prezentace

 • diskuze

 

Svět časopisů pro muže a ženy

MediaGram created with by Amelisoft s.r.o. © 2024